phone-call 021-66468726

ویدیوی برگزیده

خدمات ما

Kids-img
فلسفه برای کودکان

آموزش تفکر برای کودکان

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون دانش صبحگاهی

تثبیت آموخته های دوره قبل

کارگاه مهارت های روان شناختی

ویژه دانش آموزان و اولیاء

گزارش پشتبان به اولیاء

به صورت روزانه