phone-call 021-66468726

جزئیات

  • برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم
  • تاریخ 26 اسفند 1398
  • نویسنده فاطمه جزینی

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم در نیم سال اول

ارائه دانش آموزان درس چه خبر

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
 

آزمایش اسیدها و بازها

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم

برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
 
تشکیل رنگین کمان
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
آزمایش نیرو
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
آشنایی با بدن
 
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم
برگزیده فعالیت های علوم پایه پنجم و ششم