phone-call 021-66468726

جزئیات

  • مانور زلزله
  • تاریخ 26 اسفند 1398
  • نویسنده فاطمه جزینی

مانور زلزله

اجرای مانور زلزله در مدرسه

در روز 9 آذر در مدرسه طرح مانور زلزله انجام شد.

در این روز به دانش آموزان تمامی نکاتی را که باید در هنگام وقوع زلزله رعایت کنند آموزش داده شده و سپس طرح مانور زلزله با نظارت معلم مربوطه انجام شد.

مانور زلزله
مانور زلزله
مانور زلزله