phone-call 021-66468726

جزئیات

  • روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
  • تاریخ 5 خرداد 1398
  • نویسنده زهره بهشتی

روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان

شروع کمپ تابستانی و روز جهانی المر (فیل رنگارنگ)

 روز جهانی المر (فیل رنگارنگ) مبارک

هر کودک با دیگری متفاوت است. هر انسان منحصر به فرد است. پذیرش و ستایش تفاوت ها و در عین حال دوستی و برقراری ارتباط با یکدیگر بر اساس این پذیرش، یکی از ارزش ها و مهارت های زندگی است. آن چه زندگی را زیبا می کند همین رنگارنگ و تنوع است. آنچه شاید بتواند دنیای امروز ما را از جنگ و خشونت نجات دهد. برای انتقال این ارزش ها به کودکان، به یادگیری پند و اندرز و جمله های کلیشه ای راه به جایی نمی برد، کودکان باید لذت هم زمان متفاوت بودن و در جمع بودن را لمس کنند. به گمان ما این کار از راه کتاب خوانی و انجام فعالیت های غیرمستقیم امکان پذیر است.

 

 

روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان
 
روز جهانی المر(فیل رنگارنگ) دبستان درخشان